Detective voor niet naleven concurrentiebeding

Niet naleven concurrentiebeding

Een concurrentiebeding neemt u als werkgever op in de arbeidsovereenkomst om uw belangen veilig te stellen. Het is echter mogelijk dat dit concurrentiebeding geschonden wordt doordat een ex-werknemer zoals een vertegenwoordiger aan de slag gaat voor een concurrerend bedrijf, dat uw klanten benaderd worden of dat hij of zij zelfs uw bedrijfsgeheimen doorspeelt. Of gaat uw voormalige werknemer nog een stapje verder en heeft hij zelf een concurrerende vennootschap opgericht en probeert hij uw personeel af te werven? 

Daarnaast is het mogelijk dat u een onderneming hebt overgenomen en dat bij de overname een niet-concurrentiebeding werd bedongen voor de (toenmalige) zaakvoerder. Indien deze persoon vervolgens vaste klanten van de onderneming die u hebt overgenomen meeneemt en uw bedrijf schade toebrengt door deze derving van inkomsten, dan hebt u het recht om door een privédetective te laten vaststellen dat deze persoon de contractuele voorwaarden van de overname niet respecteert, zoals het concurrentiebeding en niet afwerven van clienteel. U hebt mogelijk recht op een schadevergoeding door inkomstenderving.

Weten dat uw concurrentiebeding wordt geschonden is één zaak, het bewijzen is een andere kwestie, zeker voor een instantie zoals een rechtbank. Neem vrijblijvend contact op met ons om te weten wat wij voor u kunnen betekenen. Wij worden regelmatig ingeschakeld om de niet naleving van een concurrentiebeding na te gaan en werken nationaal.

Oneerlijke concurrentie

U kunt zich op ons detectivekantoor beroepen om na te gaan of een concurrentiebeding geschonden wordt, maar ook om daden van oneerlijke concurrentie vast te stellen door een of meerdere van uw concurrenten. Indien u uw raadsman een stakingsvordering wil laten indienen, dan kunnen onze privédetectives u bijstaan in het verzamelen van bewijsstukken om toe te voegen aan uw dossier.

Een concurrent of ex-werknemer kan zich schuldig maken aan daden van oneerlijke concurrentie tegenover uw bedrijf. Deze daden van oneerlijke concurrentie kunnen zijn: overtreden van een wettelijk voorschrift in de uitoefening van de economische activiteit, waardoor de beroepsbelangen van concurrenten worden aangetast, teren op de naambekendheid van een concurrent, schending van bedrijfsgeheimen door een concurrent, afwerven van cliënteel door een ex-werknemer die een concurrent is geworden, enzoverder.

Het is moeilijk concurreren met een concurrent die activiteiten onder de marktprijzen uitoefent wanneer dit mogelijk wordt gemaakt door het niet naleven van bepaalde wettelijke voorschriften waar u zich wel aan houdt. Indien dit bovendien plaatsvindt in een sector waarbij imago en beeldvorming heel belangrijk is, dan speelt dit uiteraard niet in het voordeel van uw bedrijf en de sector in het algemeen. Dergelijke praktijken maken oneerlijke concurrentie uit en zijn verboden conform het Wetboek Economisch Recht. U kunt dit laten onderzoeken door een privédetective waarbij onze vergunde privédetectives discreet nagaan of uw concurrent handelingen stelt die oneerlijke concurrentie inhouden. U beslist vervolgens zelf welke verdere stappen u neemt op basis van het door ons detectivebureau aangeleverd bewijsmateriaal. Wij maken de resultaten van het onderzoek aan niemand anders bekend dan onze opdrachtgever.

Concurrerende activiteiten door een werknemer

Concurrerende activiteiten jegens de werkgever tijdens de tewerkstelling zijn altijd ongeoorloofd, ook hiervoor kunt u beroep doen op een privédetecive om dit te laten onderzoeken. Het principe van de vrijheid van arbeid is niet absoluut, een werknemer moet namelijk loyaal zijn ten aanzien van zijn werkgever aangezien ook een arbeidsovereenkomst te goeder trouw moet worden uitgevoerd. Het beconcurreren van de werkgever tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst is dan ook niet geoorloofd, eerlijk of oneerlijk.

Wij helpen u een stevig dossier opbouwen om uw werknemer desgewenst te confronteren en te ontslaan om dringende reden, of in onderling overleg de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Onze detectives stellen enkel de feiten vast, wat u doet met het resultaat bepaalt u volledig zelf. Uit ervaring weten wij dat de betrokken werknemer de feiten doorgaans zal ontkennen of excuses verzinnen tot hij met de bewijslast wordt geconfronteerd. Wij werken hierbij regelmatig samen met gerechtsdeurwaarders. Contacteer ons vrijblijvend om te informeren naar de mogelijkheden voor uw probleem.

Ontslagvergoeding - schadevergoeding

U kunt een aanzienlijke ontslagvergoeding uitsparen bij het beëindigen van de samenwerking met uw werknemer bij een ontslag om dringende reden. U mag wettelijk gezien een privédetective inschakelen om bijvoorbeeld het bestaan na te gaan van een dringende reden. Ook indien u de arbeidsovereenkomst bij voorkeur beëindigt in onderling akkoord, kunt u ons detectivekantoor inschakelen. Om er echter voor te zorgen dat u sterk in uw schoenen staat, kan een vaststelling door een privédetective noodzakelijk zijn.

Ook in situaties waarin u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding, kan het lonen een privédetective in te schakelen om de nodige onderzoeksdaden te stellen zodat u weet hoe het fijne in de steel zit en een stevig dossier kunt opbouwen tegen deze persoon of onderneming.

Wij verrichtten reeds vaststellingen waardoor bedrijven uit onder meer de bouwsector, groothandels en detailhandels een werknemer konden ontslaan en bovendien grote kosten voor het ontslag van de werknemer konden uitsparen.

Voorbeeldcasus:
Een werknemer staat als ziek te boek bij zijn werkgever, maar deze hoorde reeds uit verschillende hoeken dat de werknemer ‘in het zwart’ aan het werk zou zijn voor een ander bouwbedrijf dan de werkgever. Ons kantoor voert gedurende meerdere werkdagen een controle uit van de tijdsbesteding van deze werknemer tijdens de werkuren en kan deze discreet volgen naar een bouwwerf, waar hij zichtbaar aan het werk is.
Hiervan wordt een verslag opgemaakt met een gedetailleerde beschrijving van de feiten en ondersteunend beeldmateriaal, op basis waarvan de procedure ontslag om dringende reden wordt opgestart.
De werknemer wordt op het bedrijf ontboden om daar vervolgens te worden geconfronteerd met ons rapport en de vastgestelde feiten.
Hij gaat vervolgens akkoord met een beëindiging van de samenwerking in onderling overleg.

Ontslag om dringende reden - voorbeelden rechtspraak

Werden aanvaard als reden voor dringend ontslag:

  • Meedelen van vertrouwelijke informatie aan een concurrent van de werkgever (Arbeidshof Brussel, 08/02/2018).
  • Het uitoefenen van een concurrerende activiteit door een handelsvertegenwoordiger tijdens de arbeidsuren. Dit werd aanzien als een gekwalificeerde vorm van een soort loondiefstal (Arbeidshof Gent, 16/12/2002).
  • Doorspelen van klanten van de nv aan kennissen van de werknemer die haar concurrenten waren (Arbeidshof Antwerpen, 17/11/2003).
  • De uitoefening van een concurrerende activiteit ook wanneer deze plaatsvindt tijdens de gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst tijdens de opzegtermijn (Arbeidshof Gent, 11/02/2011).
  • Het aanbieden van concurrerende diensten ook al is er nog geen onderneming opgericht (Arbeidshof Antwerpen, 31/03/2010).
  • Het promoten van zijn eigen nevenactiviteit door een handelsvertegenwoordiger bij het cliënteel van de werkgever (Arbeidshof Brussel, 08/09/1999).

Relevante links:

 

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek!

Contacteer ons