Schending niet-concurrentiebeding

Niet-concurrentiebeding

Een concurrentiebeding neemt u als werkgever op in de arbeidsovereenkomst om uw belangen veilig te stellen. Een niet-concurrentiebeding is een beding in een arbeidsovereenkomst waarbij een werknemer zich ertoe verbindt om na zijn vertrek bij de werkgever geen soortgelijke activiteiten uit te oefenen. Dit kan door enerzijds zelf een onderneming op te richten of anderzijds door in dienst te treden bij een concurrent van de werkgever. Door het inbrengen en aanwenden van de kennis die werd verworven bij de ex-werkgever voor zichzelf of voor een concurrerende onderneming, wordt nadeel berokkend aan de voormalige werkgever.

Geldigheidsvoorwaarden concurrentiebeding

Een concurrentiebeding moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om geldig te zijn. Een werkgever kan met andere woorden niet zomaar aan elke werknemer een concurrentiebeding opleggen.

Het niet concurrentiebeding moet schriftelijk vastgelegd zijn en het bruto-jaarloon moet op het moment van verbreking van de arbeidsovereenkomst meer bedragen dan 39.353 euro (bedrag vanaf 1 januari 2023). Daarnaast is er nog een verder onderscheid naargelang het bruto jaarloon zich hoger of lager dan 78.706 euro bevindt.

Andere belangrijke (cumulatieve) voorwaarden zijn:

 • Betrekking hebben op soortgelijke activiteiten, het kan dus niet alle activiteiten betreffen.
 • Een geografische beperking tot de plaats waar de werknemer de werkgever effectief concurrentie kan aandoen en in geen geval verder dan het Belgisch grondgebied.
 • Een beperking in tijd: maximum 12 maanden vanaf de beëindigiging van de arbeidsovereenkomst.
 • Een eenmalige forfaitaire vergoeding door de werkgever wanneer hij niet afziet van de toepassing van het concurrentiebeding wanneer de arbeidsovereenkomst een einde genomen heeft. De vergoeding is de helft van het brutoloon van de werknemer voor de periode die overeenstemt met de toepassingsduur van het beding. Dit bedrag is 6 maanden van het brutoloon voor een concurrentiebeding van 1 jaar.

Het concurrentiebeding hoeft niet per se te zijn vastgelegd in de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst maar kan schriftelijk bevestigd worden tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst of in sommige gevallen zelfs nadien.

Wanneer de ex-werknemer een geldig concurrentiebeding overtreedt, moet hij de door de werkgever betaalde vergoeding terugbetalen en bovendien een gelijkwaardig bedrag als schadevergoeding betalen. Dit bedrag kan worden verminderd of vermeerderd door een rechter, bijvoorbeeld wanneer de werkgever het bestaan en de omvang van de geleden schade kan bewijzen.

De werkgever kan een kortgeding procedure aanspannen om de naleving van het niet-concurrentiebeding af te dwingen of een vordering tot staken te laten opleggen.

Schending niet-concurrentiebeding

De vordering wegens een schending van een niet-concurrentiebeding is onderworpen aan een éénjarige verjaringstermijn. Indien u bepaalde signalen opvangt, hebt u er dan ook alle belang bij als werkgever om hier tijdig op te reageren.

Indien u een kortgedingprocedure wenst aan te spannen of een schadevergoeding wil eisen voor een rechtbank, dan kunt u beroep doen op een privédetective om de nodige bewijzen te verzamelen om uw eis te ondersteunen. Wij voerden al succesvolle onderzoeken uit op basis waarvan een vordering tot staken van de activiteiten werd toegekend door de kortgedingrechter.

Mogelijke signalen dat uw ex-werknemer zijn niet-concurrentiebeding schendt zijn:

 • Uw ex-werknemer heeft zelf een bedrijf opgericht.
 • Uw klanten geven te kennen dat zij benaderd zijn door uw ex-werknemer.
 • U merkt een daling op van uw klantenbestand.
 • Andere personeelsleden stappen over naar de onderneming van uw ex-werknemer.
 • Uw ex-werknemer wendt (gepatenteerde) bedrijfsgeheimen aan voor zichzelf.

Niet-concurrentiebeding

Huur Engels & Partners in om schending van een niet-concurrentiebeding te bewijzen

Weten dat het concurrentiebeding wordt geschonden is één zaak, het bewijzen is een andere kwestie, zeker voor een instantie zoals een rechtbank. Neem vrijblijvend contact op met ons om te weten wat wij voor u kunnen betekenen. Wij worden regelmatig ingeschakeld om de niet naleving van een concurrentiebeding na te gaan en werken nationaal.

Daarnaast is het mogelijk dat u een onderneming hebt overgenomen en dat bij de overname een niet-concurrentiebeding werd bedongen voor de (toenmalige) zaakvoerder. Indien deze persoon vervolgens vaste klanten van de onderneming die u hebt overgenomen meeneemt en uw bedrijf schade toebrengt door deze derving van inkomsten, dan hebt u het recht om door een privédetective te laten vaststellen dat deze persoon de contractuele voorwaarden van de overname niet respecteert, zoals het concurrentiebeding en niet afwerven van clienteel. U hebt mogelijk recht op een schadevergoeding door inkomstenderving.

Oneerlijke concurrentie: doe beroep op een privédetective

U kunt zich op ons detectivekantoor beroepen om na te gaan of een concurrentiebeding geschonden wordt, maar ook om daden van oneerlijke concurrentie vast te stellen door een of meerdere van uw concurrenten. Indien u uw raadsman een stakingsvordering wil laten indienen, dan kunnen onze privédetectives u bijstaan in het verzamelen van bewijsstukken om toe te voegen aan uw dossier.

Een concurrent of ex-werknemer kan zich schuldig maken aan daden van oneerlijke concurrentie tegenover uw bedrijf. Deze daden van oneerlijke concurrentie kunnen zijn:

 • overtreden van een wettelijk voorschrift in de uitoefening van de economische activiteit, waardoor de beroepsbelangen van concurrenten worden aangetast;
 • teren op de naambekendheid van een concurrent;
 • schending van bedrijfsgeheimen door een concurrent;
 • afwerven van cliënteel door een ex-werknemer die een concurrent is geworden;
 • enzoverder.

Het is moeilijk concurreren met een concurrent die activiteiten onder de marktprijzen uitoefent wanneer dit mogelijk wordt gemaakt door het niet naleven van bepaalde wettelijke voorschriften waar u zich wel aan houdt. Indien dit bovendien plaatsvindt in een sector waarbij imago en beeldvorming heel belangrijk is, dan speelt dit uiteraard niet in het voordeel van uw bedrijf en de sector in het algemeen. Dergelijke praktijken maken oneerlijke concurrentie uit en zijn verboden conform het Wetboek Economisch Recht. U kunt dit laten onderzoeken door een privédetective waarbij onze vergunde privédetectives discreet nagaan of uw concurrent handelingen stelt die oneerlijke concurrentie inhouden. U beslist vervolgens zelf welke verdere stappen u neemt op basis van het door ons detectivebureau aangeleverd bewijsmateriaal. Wij maken de resultaten van het onderzoek aan niemand anders bekend dan onze opdrachtgever.

Werknemer steelt bedrijfsgeheimen

Concurrerende activiteiten door een werknemer

Concurrerende activiteiten jegens de werkgever tijdens de tewerkstelling zijn altijd ongeoorloofd, ook hiervoor kunt u beroep doen op een privédetecive om dit te laten onderzoeken. Het principe van de vrijheid van arbeid is niet absoluut, een werknemer moet namelijk loyaal zijn ten aanzien van zijn werkgever aangezien ook een arbeidsovereenkomst te goeder trouw moet worden uitgevoerd. Het beconcurreren van de werkgever tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst is dan ook niet geoorloofd, eerlijk of oneerlijk.

Wij helpen u een stevig dossier opbouwen om uw werknemer desgewenst te confronteren en te ontslaan om dringende reden, of in onderling overleg de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Onze detectives stellen enkel de feiten vast, wat u doet met het resultaat bepaalt u volledig zelf. Uit ervaring weten wij dat de betrokken werknemer de feiten doorgaans zal ontkennen of excuses verzinnen tot hij met de bewijslast wordt geconfronteerd. Wij werken hierbij regelmatig samen met gerechtsdeurwaarders. Contacteer ons vrijblijvend om te informeren naar de mogelijkheden voor uw probleem.

Kan ik mijn werknemer ontslaan om dringende reden op basis van een detectiveverslag?

U kunt een aanzienlijke ontslagvergoeding uitsparen bij het beëindigen van de samenwerking met uw werknemer bij een ontslag om dringende reden. U mag wettelijk gezien een privédetective inschakelen om bijvoorbeeld het bestaan na te gaan van een dringende reden. Ook indien u de arbeidsovereenkomst bij voorkeur beëindigt in onderling akkoord, kunt u ons detectivekantoor inschakelen. Om er echter voor te zorgen dat u sterk in uw schoenen staat, kan een vaststelling door een privédetective noodzakelijk zijn.

Ook in situaties waarin u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding, kan het lonen een privédetective in te schakelen om de nodige onderzoeksdaden te stellen zodat u weet hoe het fijne in de steel zit en een stevig dossier kunt opbouwen tegen deze persoon of onderneming.

Wij verrichtten reeds vaststellingen waardoor bedrijven uit onder meer de bouwsector, groothandels en detailhandels een werknemer konden ontslaan en bovendien grote kosten voor het ontslag van de werknemer konden uitsparen.

Voorbeeldcasus:
Een werknemer staat als ziek te boek bij zijn werkgever, maar deze hoorde reeds uit verschillende hoeken dat de werknemer ‘in het zwart’ aan het werk zou zijn voor een ander bouwbedrijf dan de werkgever. Ons kantoor voert gedurende meerdere werkdagen een controle uit van de tijdsbesteding van deze werknemer tijdens de werkuren en kan deze discreet volgen naar een bouwwerf, waar hij zichtbaar aan het werk is.
Hiervan wordt een verslag opgemaakt met een gedetailleerde beschrijving van de feiten en ondersteunend beeldmateriaal, op basis waarvan de procedure ontslag om dringende reden wordt opgestart.
De werknemer wordt op het bedrijf ontboden om daar vervolgens te worden geconfronteerd met ons rapport en de vastgestelde feiten.
Hij gaat vervolgens akkoord met een beëindiging van de samenwerking in onderling overleg.

Ontslag om dringende reden

Werden aanvaard als reden voor dringend ontslag:

 • Meedelen van vertrouwelijke informatie aan een concurrent van de werkgever (Arbeidshof Brussel, 08/02/2018).
 • Het uitoefenen van een concurrerende activiteit door een handelsvertegenwoordiger tijdens de arbeidsuren. Dit werd aanzien als een gekwalificeerde vorm van een soort loondiefstal (Arbeidshof Gent, 16/12/2002).
 • Doorspelen van klanten van de nv aan kennissen van de werknemer die haar concurrenten waren (Arbeidshof Antwerpen, 17/11/2003).
 • De uitoefening van een concurrerende activiteit ook wanneer deze plaatsvindt tijdens de gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst tijdens de opzegtermijn (Arbeidshof Gent, 11/02/2011).
 • Het aanbieden van concurrerende diensten ook al is er nog geen onderneming opgericht (Arbeidshof Antwerpen, 31/03/2010).
 • Het promoten van zijn eigen nevenactiviteit door een handelsvertegenwoordiger bij het cliënteel van de werkgever (Arbeidshof Brussel, 08/09/1999).

MEER DIENSTEN VOOR BEDRIJVEN

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek!

Contacteer ons