Detective voor personeelscontrole - controle vertegenwoordiger

Controle arbeidsprestaties personeel

Als werkgever is het controleren van personeel niet vanzelfsprekend. Situaties van misbruik zijn vaak al langer aan de gang voor het probleem u ter ore komt. Daarnaast is het delicaat om een werknemer te controleren wanneer u een werkgever bent die een cultuur van vertrouwen en een familiale sfeer belangrijk vindt. Daarom garanderen wij absolute discretie vanaf het eerste intakegesprek, dat bovendien volledig vrijblijvend is.

Indien u sterke aanwijzingen hebt maar bewijzen wil om uw vermoedens hard te maken, maar ook indien u bepaalde misbruiken wil uitsluiten, kunt u een onafhankelijk detectivekantoor inschakelen. Onze ervaren privédetectives controleren discreet uw personeel en maken de verzamelde informatie aan niemand anders bekend. U beslist zelf of u verdere stappen onderneemt op basis van de resultaten van ons onderzoek.

  • Vermoedt u dat een vertegenwoordiger zich met andere zaken bezighoudt tijdens de werkuren?
  • Ontvangt u berichten van klanten dat een afspraak door een vertegenwoordiger niet werd nagekomen?
  • Is er een merkbare daling van uw klantenbestand of het klantenbestand van een specifieke vertegenwoordiger vast te stellen?
  • Heeft uw vertegenwoordiger een eigen vennootschap opgericht en vermoedt u dat hij tijdens de werkuren werkt voor eigen rekening?
  • Doet uw vertegenwoordiger nog steeds veel kilometers met de firmawagen?
  • Hebt u concrete informatie ontvangen over waar uw vertegenwoordiger of werknemer feitelijk aan het werk is of zal zijn?

Controle op baanpersoneel of vertegenwoordigers is niet vanzelfsprekend en ook een in de firmawagen standaard aanwezig GPS volgsysteem kan met moderne technologie omzeild worden, zoals met een "gps jammer". Hiermee kan uw werknemer of vertegenwoordiger u om de tuin proberen leiden terwijl hij of zij ergens anders aan het werk is en daar mogelijk zelfs uw bedrijfsvoertuig voor gebruikt. Onze privédetectives kunnen voor u nagaan of er iets meer aan de hand is en u een rechtsgeldig rapport afleveren van onze bevindingen waarmee u verdere stappen kunt nemen indien er meer aan de hand blijkt te zijn.

Vertegenwoordiger controleren

Vertegenwoordiger controleren

Problemen met vertegenwoordigers bereiken de werkgever op diverse wijzen maar meestal pas als het probleem al langere tijd aan de gang is. De impact op het bedrijf is meervoudig: enerzijds is er het economische verlies, anderzijds wordt dit ook opgemerkt door andere werknemers, wat een demoraliserend effect kan hebben en daarbovenop kan leiden tot normvervaging en productiviteitsverlies. Daarnaast is het belangrijk dat u als werkgever stappen onderneemt voor de situatie uit de hand loopt, zodat gefrustreerde werknemers zich niet aangesproken voelen om het misbruik van hun collega aan het licht te proberen brengen.

U kunt eventuele misbruiken discreet laten onderzoeken door onze wettelijk vergunde privédetectives en de nodige bewijsstukken laten afleveren. U beslist zelf welke verdere stappen u onderneemt op basis van het resultaat. Contacteer ons vrijblijvend om te informeren naar de mogelijkheden indien u een einde wil maken aan de situatie of juist meer zekerheid wil hieromtrent.

Fraude door werknemers

  • Vermoedt u dat uw werknemer zich helemaal niet met de fiets verplaatst naar het werk zoals aangegeven?
  • Woont uw werknemer niet op het opgegeven adres maar feitelijk veel dichter bij de werkplaats?
  • Is uw werknemer tijdens de arbeidsuren vrijwel zeker met andere, niet werkgerelateerde zaken bezig?
  • Hoort u andere werknemers klagen over een werknemer die een loopje zou nemen met de regels of arbeidstijd?

Ons detectivekantoor heeft ervaring in het vaststellen van diverse soorten fraude door werknemers: fraude in arbeidstijd, zwart ziekteverzuim, fraude in kader van de vergoeding woon-werkverkeer (domiciliefraude), fraude met onkostennota's, fraude met de fietsvergoeding, enzoverder.

Frauderen met de fietsvergoeding of de vergoeding woon-werkverkeer kan heel lucratief zijn voor uw werknemer. Indien de werknemer beweert een grote afstand af te leggen met de fiets, dan kan dit maandelijks een mooi extraatje opleveren zonder extra inspanning en op uw kosten. Indien er vermoedens zijn dat uw werknemer fraudeert met de fietsvergoeding, dan kunt u dit laten vaststellen door onze privédetectives.

Wij stelden al herhaaldelijk vast dat een werknemer zich met de auto naar het werk verplaatst en toch aangeeft met de fiets naar het werk te zijn gekomen. Of de werknemer gaat nog een stapje verder en verplaatst zich tot vlakbij het werk met het voertuig, om de laatste korte afstand met de fiets of te voet te doen. Dergelijke misbruiken ondermijnen natuurlijk het vertrouwen en het principe van de fietsvergoeding.

Ook tijdfraude of fraude in arbeidstijd is een toenemend probleem, mede door de optie van thuiswerken. Het is mogelijk dat uw werknemer gemiddeld veel minder uren of overuren presteert dan aangegeven, heel veel tijd spendeert aan bepaalde taken, of zich gewoon met andere zaken bezighoudt tijdens de werkuren. Fraude met werkuren is echter moeilijk te achterhalen als werkgever en beschuldigingen zonder harde bewijzen kunnen tot een vertrouwensbreuk leiden. U kunt beroep doen op een privédetective om zekerheid te hebben voor u stappen onderneemt en eventueel overgaat tot ontslag van de betrokken werknemer. Ook voor uw andere werknemers kan het een opluchting zijn wanneer een frauderende collega wordt ontslagen.

Controle vertegenwoordiger

Ontslag om dringende reden

Het is belangrijk om een voorbeeld te stellen naar vertegenwoordigers of andere werknemers toe dat dit soort deloyaal gedrag ten aanzien van van de werkgever weldegelijk gevolgen heeft. Al onze privédetectives zijn vergund door Binnenlandse Zaken, een noodzakelijke voorwaarde om dit soort activiteiten te mogen uitvoeren en om een onderzoeksrapport te kunnen afleveren dat u in rechte kan gebruiken. Vaak volstaat het echter de om de werknemer te confronteren met deze fraude om een voor u gunstige beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg te bedingen.

Voorbeeldcasus:
We worden gecontacteerd door een bedrijf dat zware vermoedens heeft dat een werknemer fraudeert met de fietsvergoeding die wordt toegekend aan de werknemers die zich voor hun woon-werk verkeer met de fiets verplaatsen.
Ons kantoor stelt vast dat de werknemer in kwestie drie opeenvolgende werkdagen ’s ochtends aankomt met een voertuig op de plaats van tewerkstelling. De werkgever wordt hiervan ingelicht en op de eerstvolgende werkdag wordt de werknemer bij aankomst op het bedrijfsterrein geconfronteerd met de bevindingen uit ons rapport. Hij geeft onmiddellijk te kennen dat dit een eenmalige vergissing betreft. Vervolgens worden onze bevindingen voorgelegd van de twee daaraan voorafgaande werkdagen. De werknemer wordt ontslagen om dringende reden en mag onmiddellijk beschikken.
Door het vaststellen van een patroon door ons kantoor is er geen discussie mogelijk over de aard van de vastgestelde feiten.

Het Arbeidshof van Brussel (24/03/2009) aanvaardde als dringende reden voor ontslag het feit dat de werknemer beweerde dat de afstand woonplaats-werkplaats 70 km bedroeg terwijl hij in werkelijkheid verbleef bij zijn vriendin op 5 km van het werk. Ook het indienen van bedrieglijke kostenstaten werd reeds aanvaard als dringende reden voor ontslag (Arbeidshof Gent, 26/12/2005). Ook het op bedrieglijke wijze gebruikmaken van de brandstofkaart die door de werkgever ter beschikking wordt gesteld werd reeds aanvaard als dringende reden voor ontslag (Arbeidshof Brussel, 18/10/2006), net als het gebruik maken van de firmawagen voor het plegen van een misdrijf (drugs kopen in Nederland, Arbeidsrechtbank Kortrijk, 22/12/2005).

Het Arbeidshof van Antwerpen aanvaardde in een arrest d.d. 17 november 2013 dat de bevindingen gedaan door een privédetective aanvaard mogen worden als bewijs van de dringende reden voor ontslag. In dit arrest worden twee belangrijke zaken onderlijnd: enerzijds kan men de werkgever niet verwijten dat hij een detectivebureau inschakelt om het eventuele bestaan van een dringende reden na te gaan. Het verzamelen van bewijsmateriaal voor het vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen behoort tot de taken van een privédetective conform de Detectivewet. Anderzijds wordt aangegeven dat het zich uitgeven als potentiële klant door de privédetective van de werknemer die later om dringende reden wordt ontslagen, niet als uitlokking wordt gezien.

Personeelscontrole door een privédetective

U kunt een ontslagvergoeding uitsparen bij het beëindigen van de samenwerking met uw werknemer of vertegenwoordiger, hetzij vanwege dringende en zwaarwichtige reden of in onderling akkoord. U mag namelijk een privédetective inschakelen om bijvoorbeeld het bestaan na te gaan van een dringende reden zoals valsheid in geschrifte. Hiervoor kunt u bovendien ook een strafklacht neerleggen indien u dat wenselijk acht. Een vaststelling door een privédetective kan echter noodzakelijk zijn voor een grondige dossieropbouw zodat u stevig in uw schoenen staat vooraleer u bepaalde beschuldigingen uit naar een werknemer toe.

Wij verrichtten reeds vaststellingen waardoor bedrijven uit onder meer de bouwsector, groothandels en detailhandels de frauderende werknemer konden ontslaan en bovendien grote kosten voor het ontslag van de werknemer konden uitsparen.

Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte voor uw probleem en informeer naar de mogelijkheden. Wij stellen een strategie op maat voor in overleg met u en desgewenst met uw advocaat.

MEER DIENSTEN VOOR BEDRIJVEN

Relevante links:

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek!

Contacteer ons