Detective voor verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude opsporen

Verzekeraars zijn kwetsbaar voor oplichters en fraudebestrijding is geen overbodige luxe. Om informatie in te winnen en bewijsmateriaal te verzamelen met betrekking tot de echtheid van schadeclaims is een vergunning van privé-detective echter een vereiste.

Wij treden freelance op voor verzekeringsmaatschappijen en kunnen worden ingeschakeld voor het ondervragen van personen, om mogelijk frauduleuze schadeclaims te onderzoeken of voor het uitvoeren van observaties.

Frauduleuze schadeclaims

U kunt een beroep doen op onze vergunde privédetectives voor mogelijk frauduleuze schadeclaims. Deze komen het vaakst voor binnen de verzekeringstakken:

  • arbeidsongevallenverzekering
  • autoverzekering
  • brandverzekering (incl. dekking diefstal en inbraak)
  • familiale verzekering
  • levensverzekering

Onze wettelijk vergunde allround privédetectives met ervaring in de sector verzekeringen gaan voor u na of er schade wordt overdreven, volledig verzonnen, of er sprake is van opgezet spel (incl. collusie met derden), en of er bewust informatie wordt achtergehouden.

Van onze vaststellingen wordt een rapport opgemaakt met daarin een gedetailleerd overzicht van onze verrichte activiteiten, met vermelding van de data, plaatsen en uren waarop die activiteiten zijn verricht, alsook ondersteunend beeldmateriaal.

Onze onderzoekers zijn wettelijk vergund en hebben bijkomende kwalificaties zoals criminoloog, jurist, maatschappelijk assistent, enzoverder.

Verzekeringsfraude

Twijfels bij arbeidsongevallen

U kunt eveneens een beroep doen op onze diensten wanneer er twijfels zijn bij een arbeidsongeval, door de werkgever of door de verzekeraar. In geval van twijfels over de omstandigheden van een arbeidsongeval kunnen wij diepgaander onderzoek verrichten.

Privédetective arbeidsongevallen

Het Arbeidshof van Brussel was van mening dat de Detectivewet van 1991 het niet als dusdanig verbiedt dat een arbeidsongevallenverzekeraar beroep doet op een privédetective om bewijsmateriaal te verzamelen in kader van een geschil. Daarnaast werd voldaan aan voorwaarden zoals een voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst en het hebben van een vergunning door de privédetective. Bovendien maakte de privédetective uitsluitend beeldmateriaal terwijl betrokkene zich bevond op een voor het publiek toegankelijke plaats en die zichtbaar waren voor elke voorbijganger op de openbare weg.

Het Hof oordeelde dat de arbeidsongevallenverzekeraar een privédetective mocht inschakelen om het tijdsgebruik van betrokkene na te gaan en dat de onderzoeksopdracht van de detective niet strijdig was met het verbod om informatie in te winnen omtrent de gezondheid van personen. Het beeldmateriaal verzameld door de privédetective heeft geen betrekking op diens gezondheidstoestand.

de la Flor Cabrera v. Spanje, nr. 10764/09

Een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg d.d. 27 mei 2014 had betrekking op een geschil voor een rechtbank tussen een verzekeraar en het slachtoffer. Betrokkene werd hierbij gefilmd op de openbare weg terwijl hij een motorfiets bestuurde. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens was van oordeel dat er geen inbreuk werd gepleegd op artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (het recht op eerbiediging van privéleven, gezinsleven, huis en briefwisseling).

Hierbij werd in acht genomen dat:

  1. de videobeelden uitsluitend gebruikt werden als bewijsstuk in een burgerlijke procedure en niet verder werden verspreid;
  2. betrokkene werd gefilmd terwijl hij zich op de openbare weg begaf;
  3. de privédetective de nationale wettelijke bepalingen naleefde;
  4. de eis van betrokkene tot schadevergoeding was gesteund op een onmogelijkheid om voertuigen te besturen en het was dus noodzakelijk dat elk element dat het tegendeel kon aantonen aan de rechter kon worden voorgelegd.

Het Arbeidshof van Antwerpen oordeelde in 2002 reeds dat de arbeidsongevallenverzekeraar niet verweten kan worden dat hij in het kader van een rechtsgeding bewijsmateriaal en bewijsmiddelen verzamelt en bijbrengt om vermoedens omtrent malafide praktijken aan het licht te brengen

Contacteer ons vrijblijvend en informeer naar de mogelijkheden en onze tarieven.

MEER DIENSTEN VOOR BEDRIJVEN

Relevante links:

 

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek!

Contacteer ons