Detective voor mystery shopping

Mystery shopper inhuren

Vermoedt u dat de veiligheidsvoorschriften niet gerespecteerd worden in uw winkel of zaak? Ook indien u een enkel externe en objectieve kijk wilt op de kwaliteit van de dienstverlening in uw bedrijf, dan is het inhuren van een privédetective als mystery shopper mogelijk aangewezen.

Daarnaast brengen controles van een privédetective als mystery shopper vaak misbruiken zoals diefstal door personeel aan het licht. Indien u op het geschikte moment de politiediensten bij de zaak wil betrekken, maar zekerheid wil omtrent een betrapping op heterdaad, dan kunt u een privédetective inhuren. De zaakvoerder van Engels & Partners, criminoloog en zelf een wettelijk vergund privédetective met jarenlange ervaring, overloopt op voorhand de mogelijke scenario's met u en maakt concrete afspraken in geval van een positieve vaststelling.

Ook indien een concurrent u oneerlijke concurrentie aandoet door het niet respecteren van bepaalde wettelijke voorschriften, kunt u beroep doen op een privédetective als mystery shopper. Het is moeilijk concurreren met een concurrent die activiteiten onder de marktprijzen uitoefent wanneer dit mogelijk wordt gemaakt door het niet naleven van bepaalde wettelijke voorschriften waar u zich wel aan houdt. Dergelijke praktijken maken oneerlijke concurrentie uit en zijn verboden conform het Wetboek Economisch Recht. U kunt dit laten onderzoeken door een privédetective waarbij onze vergunde privédetectives als mystery shopper discreet nagaan of uw concurrent handelingen stelt die oneerlijke concurrentie inhouden.

Kwaliteitscontroles en personeelscontrole

U weet natuurlijk niet hoe uw personeel zich gedraagt wanneer u zelf niet aanwezig bent. Aan de hand van vooraf bepaalde kwaliteitscriteria gaan wij als mystery shopper na of uw werknemers zich houden aan de door uw bedrijf vooropgestelde regels, waarden en andere vereisten. Bovendien kunnen wij op deze manier misbruiken opsporen door werknemers waar de werkgever niet van op de hoogte is zoals bv. verkoop onder de toonbank of het doorverwijzen van potentiële klanten naar de eigen onderneming of naar een concurrent.

Na onze opdracht als mystery shopper maken wij een gedetailleerd verslag met onze vaststellingen en maken dit aan u over. U geeft aan op welke gedragingen specifiek gelet dient te worden en wij doen de rest voor u. Dit verslag bevat steeds volgende gegevens: een beschrijving van de verrichte activiteiten en door welke ingehuurde privédetective, met vermelding van de data, plaatsen en uren waarop die activiteiten zijn verricht; een nauwkeurige berekening van de bezoldiging en de kosten per aangestelde detective; en de overtuigingsstukken die de privédetective in het kader van zijn opdracht heeft verzameld. Elke privédetective heeft een wettelijke discretieplicht waardoor u er kunt op rekenen dat geen informatie aan derden bekend wordt gemaakt.

Wij werken met privé-detectives met verschillende achtergronden en expertises en zowel met mannelijke als vrouwelijke onderzoekers. Wij zorgen voor de juiste man of vrouw voor uw concrete onderzoeksvraag. Onze onderzoekers zijn opgeleid in observatietechnieken, hebben jarenlange ervaring met objectieve rapportering en in gesprekstechnieken. Ons rapport is bovendien in rechte bruikbaar daar wij enkel werken met wettelijk vergunde privédetectives.

Ontslag om dringende reden

U kunt een aanzienlijke ontslagvergoeding uitsparen bij het beëindigen van de samenwerking met uw werknemer bij een ontslag om dringende reden. U mag wettelijk gezien een privédetective inschakelen om bijvoorbeeld het bestaan na te gaan van een dringende reden. Ook indien u de arbeidsovereenkomst bij voorkeur beëindigt in onderling akkoord, kunt u ons detectivekantoor inschakelen. Om er echter voor te zorgen dat u sterk in uw schoenen staat, kan een vaststelling door een privédetective noodzakelijk zijn.

Ook in situaties waarin u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding, kan het lonen een privédetective in te schakelen om de nodige onderzoeksdaden te stellen zodat u weet hoe het fijne in de steel zit en een stevig dossier kunt opbouwen tegen deze persoon. Wij werken hiertoe regelmatig samen met gerechtsdeurwaarders.

Enkele voorbeelden uit de rechtspraak waarbij volgende redenen werden aanvaard als reden voor dringend ontslag door de rechtbank of het hof:

  • Het feit dat een werknemer zijn eigen gezondheid in gevaar brengt door het niet respecteren van de veiligheidsvoorschriften (Arbeidshof Brussel 29/11/2004).
  • Het binnenlaten van een persoon in lokalen die voorbehouden zijn voor het personeel (het kantoor van de winkel) terwijl de veiligheidsvoorschriften van de onderneming duidelijk bepalen dat het verboden is vreemde personen binnen te laten in de ruimten die zijn voorbehouden aan het personeel (Arbeidshof Brussel, 18/06/2003).
  • Een hiërarchisch overste gebruikt seksistisch en grof taalgebruik ten aanzien van zijn vrouwelijke medewerkers (Arbeidshof Brussel, 17/10/2000).
  • Herhaalde dronkenschap op het werk met veiligheidsrisico's en na voorafgaande verwittigingen (Arbeidshof Antwerpen, 22/04/2008).
  • Schade toebrengen aan de goederen van zijn werkgever. Het is niet vereist dat de beschadiging kwaadwillig zou zijn gebeurd (Arbeidshof Antwerpen, 30/08/2000).

Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte voor uw probleem en informeer naar de mogelijkheden. Wij stellen een strategie op maat voor in overleg met u en desgewenst met uw advocaat. Onze privédetectives kunnen klaarheid helpen scheppen wanneer u twijfels hebt of wanneer u sterke aanwijzingen wil hardmaken om verdere stappen te kunnen nemen. Een goede dossieropbouw is van belang, zeker indien de vermoedelijke dader al lang bij u in dienst is. Het achterhalen of bewijzen van de feiten is echter moeilijk als werkgever.

Wij garanderen absolute discretie vanaf het eerste gesprek. Onze privédetectives hebben jarenlange ervaring met mystery shopping, bewijzen van diefstal door werknemers en controle op oneerlijke concurrentie.

MEER DIENSTEN VOOR BEDRIJVEN

Relevante links:

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek!

Contacteer ons