Vaststelling overspel

Overspel

Overspel is in België niet langer strafbaar sinds 1987, maar is nog steeds een belangrijk begrip met betrekking tot het huwelijk en echtscheiding. Overspel verwijst naar het hebben van seksuele betrekkingen buiten het huwelijk.

Overspel komt voor in verschillende vormen: fysieke, emotionele en online ontrouw. De ene vorm sluit bovendien de andere niet uit. Een excuus dat wij vaak horen is de bewering dat het overspel bij sexting is gebleven en dat niet tot fysiek overspel werd overgegaan. De twijfel en onzekerheid hierover is een vaak aangehaalde reden om toch een privédetective aan te spreken.

Vaak voorkomende signalen van overspel zijn:

 • Verandering in gedrag van de partner
 • Overwerk
 • Meer aandacht voor het uiterlijk
 • Starten met sporten of fitnessen
 • Uw partner is meer afstandelijk of juist extra attent
 • U krijgt zomaar attenties zoals bloemen
 • Het afblokken van vragen
 • Defensief gedrag omtrent de gsm
 • Meer of minder interesse in seks
 • Vreemde uitgaven op de kredietkaartafrekening
 • Aanwezigheid van apps zoals Tinder op de gsm
 • Uw partner beschuldigt u zelf van vreemdgaan bij confrontaties

Signalen van overspel

Overspel en echtscheiding

Artikel 213 van het Belgisch burgerlijk wetboek stelt: “Echtgenoten zijn jegens elkaar tot samenwoning verplicht; zij zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd.

De echtscheiding op grond van fout bestaat niet meer sinds de nieuwe echtscheidingswet van 2007. U hoeft dus geen zware fout zoals overspel meer te kunnen inroepen als grond om te kunnen scheiden. Sinds 2007 is het mogelijk om te scheiden zonder akkoord van de echtgenoot of echtgenote. U kunt zich wel beroepen op overspel van uw partner om de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk aan te tonen. Hierdoor kan de echtscheiding sneller worden uitgesproken. Bovendien kunt u het recht op persoonlijk onderhoudsgeld laten uitsluiten indien u kunt bewijzen dat de onderhoudsgerechtigde een zware fout zoals overspel beging. Hierbij is het belangrijk om het overspel tijdens de duur van het huwelijk te bewijzen.

Met onherstelbare ontwrichting bedoelt de wetgever de onmogelijkheid om verder samen te leven of om de voorzetting van het samenleven te hervatten. Hiervoor dient het bewijs te worden geleverd dat het huwelijk onherstelbaar is ontwricht. Dit bewijs mag met alle wettelijke middelen worden geleverd.

Privédetective voor overspel

Het Hof van Beroep te Gent (arrest d.d. 19 oktober 2006) oordeelde dat het beoogde doel van een onderzoek uitgevoerd door privédetectives, namelijk het vaststellen van het overspel van de echtgenote, een legitiem doel is in een democratische samenleving waar echtgenoten elkaar trouw zijn verschuldigd.

Ontrouw hoeft niet enkel van belang te zijn in kader van een procedure. Mogelijks vermoedt u dat uw partner vreemdgaat en wilt u hier enkel uitsluitsel over. Het niet weten en leven in onzekerheid wordt dikwijls aangehaald als reden om ons detectivebureau in te schakelen. De ervaring leert ons dat een sterk vermoeden van een cliënt dikwijls bevestigd wordt. Wij kunnen de nodige schaduwactiviteiten voor u verrichten en bewijzen afleveren met betrekking tot de vermoede ontrouw van uw partner. Daarbovenop respecteren wij uw delicate situatie en gaan uiterst discreet te werk.

Na afloop van de opdracht maken wij steeds een eindrapport op ten behoeve van onze cliënt. Dit verslag bevat steeds volgende gegevens: een beschrijving van de verrichte activiteiten met vermelding van de data, plaatsen en uren waarop die activiteiten zijn verricht; een nauwkeurige berekening van de bezoldiging en de kosten; en de overtuigingsstukken die de privédetective in het kader van zijn opdracht heeft verzameld. De privédetective heeft een wettelijke discretieplicht waardoor u er kunt op rekenen dat geen informatie aan derden bekend wordt gemaakt.

Detective voor vaststelling overspel

Vaststelling overspel met gerechtsdeurwaarder

Indien u uw dossier kracht wil bijzetten door af te sluiten met een vaststelling overspel door een gerechtsdeurwaarder, dan kunt u een privédetective inzetten om de slaagkansen te vergroten.

Voor een vaststelling overspel met een gerechtsdeurwaarder wordt een eenzijdig verzoekschrift gericht tot de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. De tegenpartij wordt hier niet op voorhand van op de hoogte gebracht. Hiertoe dient u op voorhand een of meerdere adressen op te geven waarop de vaststelling kan gebeuren, dit kan dus niet zomaar eender waar plaatsvinden. Ook hiertoe kan de privédetective een meerwaarde opleveren, namelijk voor het lokaliseren van de relevante adressen voor de vaststelling overspel. De rechtbank stelt vervolgens een gerechtsdeurwaarder aan die bevoegd is voor het gerechtelijk grondgebied waarop de vaststelling dient plaats te vinden. De vaststelling overspel met gerechtsdeurwaarder kan niet plaatsvinden na 21u ’s avonds en voor 5u ’s ochtends.

Een vaststelling overspel met gerechtsdeurwaarder kan relevant zijn wanneer uw partner niet akkoord gaat met een echtscheiding en weigert hieraan mee te werken. Wanneer u het bewijs van overspel aanlevert om de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk aan te tonen, kan de echtscheiding namelijk versneld worden uitgesproken.

De privédetective kan geen betrapping overspel uitvoeren zoals enkel de gerechtsdeurwaarder dit kan, maar dit verrassingselement kunt u slechts éénmalig uitspelen. Een reden temeer om ervoor te zorgen dat u zeker bent dat de situatie opportuun is voor een vaststelling. De privédetective stelt vast of beide personen aanwezig zijn in de woning en de gerechtsdeurwaarder wordt tijdig ingelicht door de privédetective of de vaststelling effectief kan doorgaan of niet. Het is namelijk in uw belang dat deze vaststelling positief is.

Een gerechtsdeurwaarder waarmee werd samengewerkt in kader van een vaststelling overspel verwoordde het als volgt: “Zonder een privédetective hebben wij 50% kans op een positieve vaststelling overspel."

Bewijzen van ontrouw

Indien uw vermoedens bevestigd worden, dan is het in uw belang om niet meteen tot confrontatie over te gaan maar minstens eerst verder advies in te winnen, ook al was dit niet uw initieel uitgangspunt. Overspel is een delicate aangelegenheid waar dikwijls veel emotie mee gepaard gaat. En toch kunt u beter het hoofd koel houden en uw partner niet meteen confronteren met vermoedens van vreemdgaan.

Het kan namelijk op langere termijn in uw belang zijn om een patroon van overspel of een nieuwe relatie te laten vaststellen, en hiervoor is gewoonlijk meer dan één vaststelling noodzakelijk. Dat wordt natuurlijk een stuk moeilijker als u uw partner meteen confronteert met de feiten en dus laat weten dat u op de hoogte bent van het overspel.

Wij werken samen met onze cliënt en zijn of haar advocaat om een stevig dossier op te bouwen. Verschillende rechtbanken gaven reeds middels hun rechtspraak te kennen dat het verslag van een privédetective, waarin meerdere vaststellingen werden gedaan, volstaat om een nieuwe vaste relatie aan te tonen, al dan niet gepaard met samenwoning met economisch voordeel.

Contacteer Engels & Partners voor het vaststellen van overspel

Contacteer ons geheel vrijblijvend met uw probleem en informeer naar de mogelijkheden. Onze privédetectives kunnen klaarheid helpen scheppen wanneer u twijfels hebt of wanneer u sterke vermoedens wil hardmaken om hier eventueel verder gevolg aan te geven. Weten dat u bedrogen wordt is één ding, het bewijzen een andere zaak. De verdediging van de bedriegende partner is doorgaans ontkennen en blijven ontkennen tot harde bewijzen kunnen worden voorgelegd.

Wij garanderen absolute discretie vanaf het eerste gesprek. Onze privédetectives hebben jarenlange ervaring met onderzoek naar ontrouw en vaststelling overspel bij echtscheiding. Bent u van plan om in het huwelijksbootje te stappen maar hebt u twijfels over uw potentiële huwelijkspartner? Overweeg dan een voorhuwelijksonderzoek te laten uitvoeren door een privédetective.

Overspel

Alimentatie na echtscheiding

In principe bent u onderhoudsplichtig ten aanzien van uw (ex-)partner indien deze economisch zwakker is dan u, en dat voor dezelfde duur als die van uw huwelijk. U kunt het bedrag van het persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie zo laag mogelijk houden of zelfs volledig laten wegvallen indien u kunt aantonen dat uw partner overspel pleegde tijdens het huwelijk of u verlaat voor een nieuwe partner.

Voorbeeldcasus onderhoudsgeld partner:

Onze cliënt en zijn echtgenote zijn feitelijk uit elkaar, zij vraagt tijdens reeds de opgestarte echtscheidingsprocedure een aanzienlijke som persoonlijk onderhoudsgeld van meneer. Deze laatste is er echter van overtuigd dat mevrouw reeds een nieuwe relatie heeft.
Na te hebben vastgesteld dat mevrouw op regelmatige basis in een villa overnacht, wordt een eenzijdig verzoekschrift ingediend en een gerechtsdeurwaarder aangesteld.
Na een eerste nacht observatie met negatief resultaat, kan de vaststelling overspel de tweede ochtend wel doorgaan. Na het inlichten van de gerechtsdeurwaarder komt deze ter plaatse, vergezeld van een slotenmaker en een interventieploeg van de politie. Om 5u ’s ochtends vindt een positieve vaststelling overspel plaats die weinig ruimte laat voor discussie.
De meerwaarde van het inzetten van een privédetective in dit dossier uit zich in de positieve vaststelling die er hoogstwaarschijnlijk niet was geweest zonder onze tussenkomst. Daarnaast zou het element van de verrassing zijn verspeeld, wat slechts éénmaal kan worden ingezet.

Herziening onderhoudsgeld na echtscheiding

Ook na de echtscheidingsprocedure kunt u om een herziening vragen van het bedrag van het persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie indien u kunt bewijzen dat uw ex-partner bv. samenwoont met een nieuwe partner.

Ex-partners staan zelf niet te springen om toe te geven dat zij een nieuwe relatie hebben of zelfs kostendelend samenwonen en dus niet langer recht hebben op persoonlijk onderhoudsgeld, maar eten liever van twee walletjes. Sommige mensen hebben zelfs al een nieuwe vaste relatie terwijl de echtscheidingsprocedure nog loopt, terwijl zij hoge bedragen aan onderhoudsgeld eisen.

Voorbeeldcasus herziening onderhoudsgeld na echtscheiding:

De voormalige echtgenoot van onze cliënte geeft aan dat zijn nieuwe relatie nog heel pril is en er dus geen enkele reden is om het bedrag van het persoonlijk onderhoudsgeld te laten herbekijken. Ons detectivekantoor stelde vervolgens op meerdere dagen vast dat meneer reeds samenwoont met zijn nieuwe partner. Dit blijkt voldoende bewijsmateriaal voor onze cliënte en haar advocaat om de alimentatieregeling te laten herzien.

MEER DIENSTEN VOOR PARTICULIEREN

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek!

Contacteer ons