Detective voor niet nakomen omgangsregeling kinderen

Controle omgangsregeling

Het is in het belang van uw kind dat gemaakte afspraken of een door de rechtbank opgelegde regeling aangaande het co-ouderschap gerespecteerd worden. Treedt uw ex-partner de omgangsregeling met de voeten of hebt u uw twijfels bij de tijdsbesteding van uw ex-partner wanneer deze de kinderen heeft, aarzel dan zeker niet om bij ons advies in te winnen.

Indien de omgangsregeling werd opgelegd door een rechter, dan moeten beide ouders zich hieraan houden en kunnen zij eisen van de ander dat deze de omgangsregeling nakomt. In België blijven veel klachten voor het met de voeten treden van de omgangsregeling helaas zonder gevolg. Het parket seponeert een groot deel van de klachten door onder meer gebrek aan bewijs. Het kan dus in uw voordeel zijn om bewijzen hiervan te laten verzamelen door een detectivekantoor zodat uw klacht onderbouwd is en u meer kans hebt op een veroordeling van uw ex-partner omdat deze de door de rechter opgelegde omgangsregeling niet nakomt.

Controle tijdsbesteding tijdens hoederecht

Indien u zich zorgen maakt om het welzijn van uw kinderen en of wel zorg voor hen wordt gedragen tijdens de uitoefening van het omgangsrecht door uw ex-partner, dan kunt u beroep doen op een privédetective. Vermoedens hebben is één zaak, het kunnen bewijzen is een andere zaak.

  • Is uw ex-partner al herhaaldelijk veroordeeld voor dronken rijden achter het stuur?
  • Neemt uw partner het niet zo nauw met de wettelijke veiligheidsvoorschriften zoals het verplicht dragen van een gordel door kinderen in de auto?
  • Hoort u dat uw ex-partner de kinderen meeneemt op café?
  • Geven uw kinderen aan langere periodes alleen thuis te worden gelaten?
  • Vertellen uw kinderen vreemde verhalen en wilt u weten hoe de vork in de steel zit?
  • Zeggen uw kinderen veel tijd door te brengen bij oma en opa?

Uw kinderen zijn uw meest waardevolle bezit. Het kan zijn dat uw ex-partner niet handelt in het belang van de kinderen. Twijfels of vermoedens uiten kan echter schadelijk zijn voor de relatie met uw ex-partner, met wie u nog steeds afspraken moet maken omtrent de kinderen. Indien u sterke aanwijzingen hebt maar deze vermoedens hard wil maken, maar ook indien u nog twijfels hebt, kunt u ons vrijblijvend contacteren voor inlichtingen.

Op basis van de elementen die u aanbrengt tijdens dit eerste gesprek, overloopt de zaakvoerder, orthopedagoog en wettelijk vergunde privédetective, samen met u de mogelijke opties voor uw probleem aangaande de omgangsregeling van de kinderen en de tijdsbesteding van uw ex-partner tijdens de uitoefening van het hoederecht. Wij garanderen absolute discretie vanaf het eerste intakegesprek, dat bovendien volledig vrijblijvend is.

U kunt beroep doen op een detectivekantoor om na te gaan of uw bezorgdheid gegrond is. Onze ervaren onderzoekers controleren discreet de handel en wandel van uw ex-partner wanneer deze de kinderen bij zich heeft. Onze detectives stellen enkel de feiten vast, wat u doet met het resultaat bepaalt u volledig zelf.

Een ongeruste vader contacteert ons omdat hij vreemde verhalen hoort van zijn jonge kinderen. Zijn ex-partner zou de jonge kinderen namelijk herhaaldelijk alleen thuis hebben gelaten terwijl zij buitenshuis activiteiten uitoefent. Hun jonge leeftijd laat echter niet toe dat zij op een verantwoorde en veilige manier alleen thuis kunnen blijven. Zij zijn te jong om risico's en gevaarlijke situaties in te schatten, een volwassene te kunnen contacteren, of om op elkaar te passen.

Onze vergunde privédetective stelde tijdens een statische observatie vast dat mevrouw op geregelde tijdstippen de woonst alleen verliet gedurende korte periodes. Op basis hiervan kon onze cliënt via een procedure voor de rechtbank onmiddellijk gepaste stappen nemen om de veiligheid van zijn kinderen te laten waarborgen.

Aanvechten hoederecht

Aanvechten co-ouderschap

Omgangsrecht is een persoonlijk recht. Vermoedt u of hebt u concrete aanwijzingen dat uw ex-partner zelf niet omkijkt naar de kinderen maar hiervoor beroep doet op een nieuwe partner of op diens ouders? Een vaststelling door een privédetective kan echter noodzakelijk zijn voor een grondige dossieropbouw zodat u stevig in uw schoenen staat vooraleer u bepaalde beschuldigingen uit. Wij kunnen discreet voor u nagaan of uw ex-partner niet zelf zorgt voor de kinderen zodat u een passende herziening van de omgangsregeling kunt aanvragen.

Na afloop van de opdracht maken wij steeds een eindrapport op ten behoeve van onze cliënt. Dit verslag bevat steeds volgende gegevens: een beschrijving van de verrichte activiteiten en door welke ingehuurde privédetective, met vermelding van de data, plaatsen en uren waarop die activiteiten zijn verricht; een nauwkeurige berekening van de bezoldiging en de kosten per aangestelde detective; en de overtuigingsstukken die de privédetective in het kader van zijn opdracht heeft verzameld. De privédetective heeft een wettelijke discretieplicht waardoor u er kunt op rekenen dat geen informatie aan derden bekend wordt gemaakt.

Niet nakomen omgangsregeling strafbaar

Artikel 431 en 432 van het Belgisch Strafwetboek behandelen het misdrijf dat het niet afgeven van de kinderen inhoudt. De persoon die zich hieraan schuldig maakt, stelt zich bloot aan een gevangenisstraf en/of geldboete. In deze artikelen wordt het niet afgeven van de kinderen behandeld, alsook de parentale ontvoering: dit is ontvoering door een van de ouders van het kind.

Art. 431. Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot honderd euro of met een van die straffen alleen worden gestraft zij aan wie een minderjarige beneden de leeftijd van twaalf jaar is toevertrouwd en hem niet afgeven aan de personen die het recht hebben hem op te eisen.
 Indien de schuldige deze minderjarige meer dan vijf dagen verborgen houdt voor degenen die het recht hebben hem op te eisen of deze minderjarige onrechtmatig buiten het grondgebied van het Koninkrijk vasthoudt, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen.

Art. 432. § 1. Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot duizend euro, of met een van deze straffen alleen worden gestraft:
de vader of moeder die het minderjarige kind onttrekt of poogt te onttrekken aan de rechtsvervolging, tegen dit kind ingesteld uit kracht van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming of betreffende de jeugdbijstand, die het onttrekt of poogt te onttrekken aan de bewaring van de personen aan wie de bevoegde overheid het heeft toevertrouwd, die het niet afgeeft aan degenen die het recht hebben het op te eisen of die het, zelfs met zijn toestemming, ontvoert of doet ontvoeren.
Is de schuldige geheel of ten dele ontzet uit de ouderlijke macht, dan kan de gevangenisstraf tot drie jaar worden verhoogd.
§ 2. Indien de schuldige het minderjarige kind meer dan vijf dagen verborgen houdt voor degenen die het recht hebben het op te eisen of het minderjarige kind onrechtmatig buiten het grondgebied van het Koninkrijk vasthoudt, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met geldboete van vijftig euro tot duizend euro, of met een van deze straffen alleen.
Is de schuldige geheel of ten dele ontzet uit de ouderlijke macht, dan is de gevangenisstraf minstens drie jaar.
§ 3. Wanneer over de bewaring van het minderjarige kind mocht zijn beslist, hetzij gedurende het verloop of ten gevolge van een geding tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed, hetzij in andere bij de wet bepaalde omstandigheden, dan worden de straffen bepaald in de §§ 1 en 2 toegepast op de vader of de moeder die het minderjarige kind onttrekt of poogt te onttrekken aan de bewaring van hen aan wie het krachtens de beslissing is toevertrouwd, die het niet afgeeft aan degenen die het recht hebben het op te eisen of die het, zelfs met zijn toestemming, ontvoert of doet ontvoeren.
§ 4. Indien over de bewaring van het minderjarige kind een aan de rechtspleging door onderlinge toestemming voorafgaande minnelijke schikking is getroffen, worden de straffen bepaald in §§ 1 en 2 toegepast op de vader of de moeder die, vanaf de datum van de overschrijving van de echtscheiding door onderlinge toestemming, het minderjarige kind onttrekt of poogt te onttrekken aan de bewaring van hen aan wie het krachtens de beslissing of de minnelijke schikking is toevertrouwd, die het niet afgeeft aan hen die het recht hebben het op te eisen of die het, zelfs met zijn toestemming, ontvoert of doet ontvoeren.

U kunt beroep doen op onze diensten in kader van het niet nakomen van de door de rechtbank opgelegde omgangsregeling. Daarnaast kan u ons eveneens inschakelen voor observatie wanneer gevreesd wordt dat een ouder zonder toestemming naar het buitenland zal vertrekken met het kind. De zomervakantie en andere vakantieperiodes zijn piekperiodes voor parentale ontvoering. U kunt in samenspraak met een advocaat de rechtbank vragen een reisverbod op te leggen, geen reisdocumenten af te leveren, of om de reisdocumenten te laten seinen.

Terwijl u de noodzakelijke wettelijke stappen neemt, kunt u de andere ouder van het kind laten schaduwen terwijl deze het kind bij zich heeft om indien nodig onmiddellijk actie te ondernemen. Wij contacteren u wanneer er verontrustende elementen kunnen worden opgemerkt, zoals het inpakken van koffers, leegmaken van de woning, of een verplaatsing naar een luchthaven, ferrymaatschappij, enzoverder.

Omgangsregeling en alimentatie

Elk van de ouders is verplicht om bij te dragen voor het gemeenschappelijke kind naargelang hun financiële mogelijkheid daartoe.

  • Dient uw ex-partner u alimentatie te betalen maar vermoedt u dat hij of zij inkomsten voor u achterhoudt of zwartwerk verricht?
  • Is uw ex-partner u alimentatie verschuldigd maar komt hij of zij de regeling niet na onder het voorwendsel dat hij of zij dit niet kan betalen?
  • Vertellen uw kinderen dat er wel geld is bij uw ex-partner voor luxegoederen, uitstapjes en reizen, of restaurantbezoeken?

Wij kunnen voor u nagaan of uw ex-partner er niet aangegeven inkomsten op nahoudt of liegt over zijn of haar inkomen zodat dit uw kinderalimentatie ten goede kan komen.

Ook ten aanzien van meerderjarige kinderen bestaat een onderhoudsverplichting zolang ze hun opleiding nog niet hebben afgerond. Bent u uw ex-partner alimentatie verschuldigd, maar vermoedt u dat uw kind gestopt is met zijn of haar studies of zelfs al een eerste job heeft? Ook dit kunnen wij voor u nagaan zodat u kunt stoppen met het betalen van alimentatie indien u vermoedt dat u onnodig nog steeds alimentatie betaalt.

Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte voor uw probleem en informeer naar de mogelijkheden. Wij stellen een strategie op maat voor in overleg met u en desgewenst met uw advocaat.

MEER DIENSTEN VOOR PARTICULIEREN

Relevante links:

 

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek!

Contacteer ons