Hoederecht aanvechten

Hoederecht aanvechten

Hoederecht wordt nog vaak gebruikt maar is eigenlijk een verouderde term voor ouderlijk gezag. De basisregel in België is dat het hoederecht of ouderlijk gezag door beide ouders wordt uitgeoefend, ook na een scheiding.

Wij worden regelmatig gecontacteerd om de mogelijkheden te overlopen aangaande het aanvechten van het hoederecht van de kinderen.

Aanvechten co-ouderschap

Wanneer de ouders niet samenleven, blijven zij het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen. Slechts uitzonderlijk wordt het ouderlijk gezag nog exclusief toegekend aan één ouder. De eis tot exclusief ouderlijk gezag dient te worden ingesteld voor de familierechtbank en de eisende partij moet het bewijs leveren van zijn of haar beweringen. De familierechtbank laat zich leiden door het belang van het kind.

Bij gebreke van overeenstemming over de organisatie van de huisvesting van het kind, over de belangrijke beslissingen betreffende zijn gezondheid, zijn opvoeding, zijn opleiding en zijn ontspanning en over de godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes of wanneer deze overeenstemming strijdig lijkt met het belang van het kind, kan de bevoegde familierechtbank de uitoefening van het ouderlijk gezag uitsluitend opdragen aan één van beide ouders.

Exclusief ouderlijk gezag betekent niet dat een ouder het recht op persoonlijk contact verliest. Dit kan echter wel afgelijnd, beperkt of verboden worden. Het recht op persoonlijk contact kan enkel omwille van ernstige redenen worden geweigerd. Ook grootouders hebben een recht op persoonlijk contact, wat zij kunnen afdwingen via gerechtelijke weg.

Ontzetting ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag stopt bij meerderjarigheid van het kind of bij onzetting uit het ouderlijk gezag. Redenen voor ontzetting uit het ouderlijk gezag kunnen zijn:

Vader of moeder is veroordeeld tot een criminele of correctionele straf wegens enig feit op of met behulp van een van de kinderen.

Vader of moeder brengt de gezondheid, veiligheid of zedelijkheid van het kind in gevaar door slechte behandeling, misbruik van gezag, kennelijk slecht gedrag of ernstige nalatigheid.

Enkele praktijkvoorbeelden hiervan zijn:

  • Druggebruik of alcoholmisbruik in de omgeving van het kind.
  • Geweld tav het kind of in de omgeving van het kind.
  • Verwaarlozing en slechte leefomstandigheden.

Hoederecht aanvechten

Wat kan een privédetective voor u vaststellen in functie van aanvechten hoederecht?

Vermoedens hebben is één zaak, het kunnen bewijzen is een andere zaak. U kunt beroep doen op een privédetective om onderzoek te laten verrichten.

Na afloop van onze opdracht maken wij steeds een eindrapport op ten behoeve van onze cliënt. Dit verslag bevat steeds volgende gegevens: een beschrijving van de verrichte activiteiten en door welke privédetective, met vermelding van de data, plaatsen en uren waarop die activiteiten zijn verricht; een nauwkeurige berekening van de bezoldiging en de kosten per detective; en de overtuigingsstukken die de privédetective in het kader van zijn opdracht heeft verzameld. U kunt dit perfect als overtuigingsstuk voor een rechtbank gebruiken of om strafklacht neer te leggen.

  • Worden de kinderen alleen gelaten?
  • Is er sprake van drugs in de omgeving van het kind?
  • Worden de kinderen in de praktijk opgevangen door een derde partij, zoals de grootouders of een nieuwe partner?
  • Worden de afspraken zoals vastgelegd in een vonnis van de familierechtbank niet gerespecteerd?

Een privédetective kan observaties uitvoeren wanneer uw ex-partner de kinderen bij zich heeft. Onze focus ligt hierbij steeds op het kind. Opgelet: wij kunnen niet vaststellen of iemand onder invloed is.

Hoederecht opeisen als vader of moeder

Houdt uw ex-partner uw kind bij u weg? Bent u er zeker van dat dit gebeurt onder valse voorwendselen maar wilt u dit kunnen bewijzen?

Dankzij de vaststellingen van ons detectivekantoor werden de leugens van de ex-partner van een jonge vader ontmaskerd. Meneer kon een verblijfsregeling afdwingen in zijn voordeel zodat hij eindelijk tijd met zijn kind kon doorbrengen. Het is in het belang van het kind om zijn beide ouders te leren kennen.

Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte voor uw probleem en informeer naar de mogelijkheden. Wij garanderen absolute discretie vanaf het eerste intakegesprek, dat bovendien volledig vrijblijvend is.

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek!

Contacteer ons

Vrijblijvend intakegesprek

Snelle opstart

Discretie verzekerd

In rechte bruikbaar

Contacteer ons