Privé Detective Gent

Over Detective Gent

Engels & Partners is een detectivekantoor uit Gent dat werkt met een vast team van uitsluitend wettelijk vergunde en hoogopgeleide privé-detectives met jarenlange ervaring op het terrein. Wij voeren opdrachten uit in Gent en bij uitbreiding over het volledige grondgebied van België en haar buurlanden. Wij beschikken over een unieke criminologische en multidisciplinaire expertise om u gericht te adviseren bij uw probleem.

Doorheen de jaren heeft ons detectivekantoor expertises opgebouwd in zowel de private sfeer als in de bedrijfswereld, waardoor niet alleen bedrijven maar ook particulieren kunnen rekenen op een optimale aanpak van hun probleem. Wij werken hiertoe regelmatig samen met advocatenkantoren en gerechtsdeurwaarders.

De zaakvoerders van Engels & Partners zijn man en vrouw, beide criminologen en wettelijk vergunde privédetectives. Zij staan steeds klaar om u met raad en daad bij te staan voor een snelle, discrete en professionele aanpak van uw dossier volgens de regels van de kunst.

Informeer vrijblijvend naar een gratis intakegesprek, discretie is gegarandeerd vanaf het eerste gesprek. Wij hanteren bovendien een volledig transparant prijsbeleid en vaste tarieven zodat u als opdrachtgever niet voor financiële verrassingen komt te staan.

Over Detective Gent

Detective Gent voor bedrijven

Als onderneming bent u bijzonder kwetsbaar voor specifieke misbruiken waar u dikwijls weinig aan kunt doen zonder harde bewijzen: diefstal door werknemers, fraude in arbeidstijd, oneerlijke concurrentie door een concurrent of concurrentie door een eigen werknemer, schending van een niet-concurrentiebeding, enzoverder.

U kunt de expertise van onze privédetectives inschakelen wanneer u meer informatie wenst omtrent een mogelijke bedreiging voor uw bedrijf of wanneer u vermoedt dat u reeds slachtoffer bent van frauduleuze praktijken. Contacteer ons vrijblijvend om te bekijken wat uw opties zijn samen met de zaakvoerder, een wettelijk vergund privédetective met jarenlange expertise in het aanbieden van bedrijfsoplossingen.

Als bedrijf kunt u ons detectivekantoor uit Gent inhuren voor:

 • Het controleren van de naleving van een niet-concurrentiebeding.
 • Vaststellen van oneerlijke concurrentie.
 • Controleren van de arbeidsprestaties van vertegenwoordigers en ander baanpersoneel.
 • Vaststellen van diefstal door werknemers.
 • Opsporen van fraude zoals fraude in arbeidstijd, fraude in kader van de vergoeding woon-werkverkeer, fraude met onkostennota’s, fraude met de fietsvergoeding, etc.
 • Controle van ziekteverzuim/absenteïsme.
 • Mystery shopping/kwaliteitscontroles.
 • Pre-employment screening.
 • Screening en achtergrondonderzoek van zakenrelaties.
 • Opsporen van bedrijfsspionage.
 • Verzekeringsfraude.
 • Opsporing en recuperatie van leasingvoertuigen of andere bedrijfsgoederen.
 • Opsporen van counterfeiting/namaak.

Al onze privédetectives zijn van overheidswege gemachtigd tot het uitvoeren van daden van opsporing voor onze cliënten. Van deze opsporingsdaden wordt een chronologisch verslag, ondersteund met beeldmateriaal opgesteld. Dit verslag is bovendien in rechte bruikbaar of evengoed rond de onderhandelingstafel om een voor u zo opportuun mogelijk eindresultaat te bekomen.

Indien u een andere vraag hebt kunt u gerust contact met ons opnemen en bespreken wij wat wij voor uw onderneming kunnen betekenen.

Detective Gent voor bedrijven

Detective Gent voor particulieren

Elke persoon komt wel eens in aanraking met een conflict, probleem of wordt zelfs slachtoffer van een misdrijf. U kunt beroep doen op de diensten van onze privédetectives om iets tot op de bodem uit te zoeken of om de dader te identificeren en een dossier te helpen opbouwen.

Als particuliere klant komt u doorgaans voor het eerst in aanraking met een privédetective wanneer een probleem of conflict zich stelt. Wacht niet te lang voor een eerste contact zodat we niet achter de feiten aanhollen. Hebt u een probleem en vraagt u zich af of u hiervoor bij een privédetective terecht kunt? Contacteer de zaakvoerder, een wettelijk vergund privédetective, volledig vrijblijvend. De onderstaande lijst met vaak voorkomende problemen is niet exhaustief.

Verkiest u dat de contacten verlopen met een vrouwelijke of mannelijke detective? Wij houden rekening met uw wensen.

Bij ons detectivekantoor uit Gent kunt u onder meer terecht voor volgende problemen:

 • Overspel of vaststellen van een nieuwe relatie van de ex-partner (bv. samenwonen met economisch voordeel) in het kader van persoonlijk onderhoudsgeld.
 • Controle of de omgangsregeling aangaande de kinderen wordt respecteerd.
 • Controle van het tijdsgebruik tijdens de uitoefening van de omgangsregeling.
 • Verzamelen van bewijzen in kader van stalking.
 • Voorhuwelijksonderzoek bij een toekomstige huwelijkspartner.
 • Achtergrondonderzoek inzake erfeniskwesties/erfenisbejaging.

Onze vergunde privédetectives zijn gemachtigd om bepaalde opsporingsactiviteiten te verrichten voor een opdrachtgever en verwerken een gedetailleerd overzicht van de vaststellingen die werden gedaan in een rapport. Dit rapport bevat een beschrijving van alle verrichte activiteiten, met inbegrip van de data, plaatsen en uren waarop die activiteiten verricht zijn en door welke privédetective. Dit rapport bevat eveneens een overzicht van onze prestaties en kosten zodat u op elk moment op de hoogte bent van de kostprijs voor het inhuren van een privédetective.

De inlichtingen die de detective heeft ingewonnen, worden aan niemand anders dan de opdrachtgever bekend gemaakt. Wij garanderen absolute discretie vanaf het eerste intakegesprek, dat bovendien volledig vrijblijvend is

Ziet u uw probleem niet staan in onze lijst? Neem vrijblijvend contact met ons op in geval van een specifieke vraag.

Detective Gent voor particulieren

Veelgestelde vragen

Wat is een privédetective?

Een privédetective is een natuurlijk persoon die gemachtigd is om tegen betaling voor een opdrachtgever bepaalde opsporingsactiviteiten uit te oefenen, zoals:
(1) Het opsporen van verdwenen personen of verloren of gestolen goederen, bv. gestolen voertuigen.
(2) Het inwinnen van informatie omtrent burgerlijke stand, gedrag, moraliteit en vermogenstoestand van personen, bv. inwinnen van informatie over een toekomstige huwelijkspartner, prestaties van een sollicitant controleren bij een vorige werkgever.
(3) Het verzamelen van bewijsmateriaal voor het vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen, of die aangewend kunnen worden voor het beëindigen van die conflicten. Vaak voorkomende voorbeelden hiervan zijn: controleren van de arbeidsprestaties van een werknemer; vaststellen van de prestaties van een verkoper; en nagaan waar en wanneer een partner overspel pleegt.
(4) Het opsporen van bedrijfsspionage.
(5) Elke andere activiteit bepaald bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.

Een privédetective is met andere woorden een persoon met een vergunning om bepaalde activiteiten uit te oefenen. U kan in bepaalde situaties of voor een bepaald probleem of conflict een detective inhuren. Niet enkel de wet maar ook de rechtspraak is hier duidelijk in: als werkgever mag u perfect een detective inhuren om het bestaan van een reden voor dringend ontslag na te gaan. Maar ook als echtgenoot of echtgenote kan u een privédetective inhuren om overspel te laten vaststellen.

Welke middelen en methoden hanteert een privédetective?

Een privédetective voert observaties, infiltraties en volgingen uit maar moet hierbij steeds rekening houden met de geldende wetgeving, zoals daar onder meer zijn de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective (BS 2 oktober 1991), de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en openen van privé-communicatie en -telecommunicatie (BS 24 januari 1995), de AVG (EU Verordening nr. 2016/679), de privacywet van 30 juli 2018 (BS 05 september 2018), en artikel 8 van het EVRM.

Een privédetective stelt feiten vast die hij waarneemt op de openbare weg en op publiek toegankelijke plaatsen. Het maken van beeldopnamen op publiek toegankelijke plaatsen (bv. een winkel) en op openbare plaatsen (bv. de openbare weg) is niet strafbaar. Dit geldt enkel voor personen, voorwerpen (zoals een wagen) vallen niet onder de toepassing van deze regel. Onze vaststellingen worden verwerkt in een objectief verwoord verslag, waarbij geen interpretatie wordt gegeven aan hetgeen wij hebben vastgesteld.

Een privédetective stelt feiten vast die hij waarneemt op de openbare weg en op publiek toegankelijke plaatsen. Het maken van beeldopnamen op publiek toegankelijke plaatsen (bv. een winkel) en op openbare plaatsen (bv. de openbare weg) is niet strafbaar. Dit geldt enkel voor personen, voorwerpen (zoals een wagen) vallen niet onder de toepassing van deze regel. Onze vaststellingen worden verwerkt in een objectief verwoord verslag, waarbij geen interpretatie wordt gegeven aan hetgeen wij hebben vastgesteld.

Hebben de bevindingen van een privédetective juridische waarde?

Na afloop van het onderzoek leveren wij u een gedetailleerd eindverslag af met daarin de bevindingen van ons onderzoek, alsook alle in het kader van de opdracht verzamelde overtuigingsstukken. Dit rapport wordt opgesteld door wettelijk vergunde privédetectives conform de geldende wetgeving en kan waardevolle informatie voor uzelf alsook voor uw advocaat bevatten. Wij bieden de garantie dat dit een kwalitatief hoogstaand verslag is waardoor u geen schroom moet hebben om dit voor te leggen aan uw advocaat of als overtuigingsstuk voor de rechtbank. Ons rapport is ons visitekaartje.

Bij een burgerrechtelijke procedure moet elke partij zelf de bewijzen aanleveren voor de onderbouwing van haar vordering om de rechter van een feit te overtuigen. Een onderzoeksrapport van een privé-detective kan een overtuigingsstuk zijn in een procedure maar kan ook rond de onderhandelingstafel worden gebruikt.

In het geval dat een cliënt reeds een advocaat onder de arm heeft genomen, zijn wij vragende partij voor een overleg met de raadsman. Op deze manier verzekeren we dat voor ons duidelijk is welke feiten concreet dienen te worden vastgesteld om het dossier van de cliënt te sterken, maar ook dat het voor de raadsman duidelijk is welke middelen en methoden mogelijk zijn in kader van een onderzoek gevoerd door een privé-detective.

Een verslag van een detective heeft niet dezelfde bewijskracht als het proces-verbaal van vaststelling van een gerechtsdeurwaarder. Wel kan een privé-detective enerzijds een patroon vaststellen voorafgaand aan een vaststelling met gerechtsdeurwaarder en anderzijds kan de informatie die uit dit onderzoek voortkomt gebruikt worden als uitgangspunt voor de vaststelling door de gerechtsdeurwaarder. De tussenkomst van een privé-detective bewijst ook zijn nut wanneer er hierdoor een grotere kans is op een positieve vaststelling door de gerechtsdeurwaarder.

Een gerechtsdeurwaarder waarmee werd samengewerkt in kader van een vaststelling overspel verwoordde het als volgt: “Zonder een privé-detective hebben wij 50% kans op een positieve vaststelling overspel.”

Hier kunt u meer lezen over de juridische bruikbaarheid van een detectiverapport met concrete voorbeelden uit de rechtspraak.

Hoeveel kost het inhuren van een privédetective?

De kost van een onderzoek hangt volledig af van de aard van het dossier en de daarmee gepaard gaande tijdsintensiteit, moeilijkheidsgraad en in te zetten personen en middelen. Aangezien wij garant staan voor een transparant kostenbeleid zal u als cliënt tijdens het eerste verkenningsgesprek, op basis van de situatie die u ons voorlegt, door ons geadviseerd worden omtrent de in te zetten middelen en de daarbij horende kostenraming.

Wij hanteren bovendien een vast uurtarief, dat wil zeggen allerhande extra's en geen hogere tarieven voor nachtwerk of weekendwerk. Bovendien laten wij u standaard na elke observatie weten op hoeveel de teller inmiddels staat en u kunt op elk moment beslissen het onderzoek stop te zetten. Werkt u met een beperkt budget? Laat ons dit dan op voorhand weten zodat wij de strategie en inplanning van observaties hierop kunnen afstellen.

Wij beperken ons evenwel enkel tot het geven van advies, de eindbeslissing omtrent de te hanteren strategie ligt in handen van de cliënt. Wil u weten hoeveel een detective inhuren zou kosten voor uw probleem? Vraag nu volledig vrijblijvend een offerte aan! 

Wordt het onderzoek aan derden meegedeeld?

De privédetective heeft een specifieke geheimhoudingsplicht. De informatie die wij verzamelen en die wij verkrijgen naar aanleiding van de opdracht, mag enkel worden doorgegeven aan diegene voor wie ze is bestemd: de opdrachtgever. De cliënt kan wel een volmacht geven aan bepaalde personen om kennis te verkrijgen van de resultaten van ons onderzoek. In de praktijk is dit meestal de advocaat van de cliënt zodat ons onderzoeksrapport rechtstreeks aan hem of haar kan worden overgemaakt.

Ons beroepsgeheim kan slechts in een zeer specifiek aantal gevallen terzijde worden geschoven. Wij mogen zelfs aan politie-ambtenaren niet zomaar informatie over onze opdrachten meedelen indien zij daar geen specifiek mandaat toe hebben. Wij vallen onder de bevoegdheid en dus onder toezicht en controle van Binnenlandse Zaken. Op de privédetective rust een archiveringsplicht, wij dienen onze dossiers 5 jaar bij te houden zodat het ministerie van Binnenlandse Zaken controle kan uitoefenen op de naleving van de Detectivewet. 

Daarnaast dienen wij wanneer wij kennis krijgen van misdrijven tijdens de uitoefening van onze beroepswerkzaamheden, los van het feit of het misdrijf het voorwerp is van de opsporing, de procureur des Konings in te lichten van het gerechtelijke arrondissement waar de feiten zijn gepleegd. In de praktijk vindt deze melding plaats wanneer de politie erbij wordt gehaald wanneer wij bv. iemand op heterdaad betrappen op diefstal of wanneer wij de politie verwittigen indien wij tijdens onze activiteiten getuige zijn van een misdrijf zoals een (poging) tot inbraak of diefstal.

Wij zijn ook, net als elke andere burger trouwens, gebonden door een algemene meldingsplicht. Wie getuige is van een misdrijf, is wettelijk verplicht om zich aan te melden.

Hoe discreet is een privédetective?

Wij stellen de grootste discretie aan de dag bij het uitvoeren van onze activiteiten. Onze job bestaat eruit om niet opgemerkt te worden. Daarom vragen wij dan ook aan onze cliënt om zelf geen activiteiten te verrichten of zelf deel te nemen aan het onderzoek. Gelieve dit op voorhand mee te delen indien u zelf reeds bepaalde activiteiten hebt verricht zodat wij ook hier rekening mee kunnen houden. In kader van de discretie en om de kans op verbranding van het onderzoek te vermijden, is het belangrijk dat u aan zo weinig mogelijk mensen meedeelt dat u overweegt een detective in te huren of dat er een onderzoek lopende is. Hiermee bedoelen we vrienden, familie en kennissen, maar ook werknemers, ook al zijn dit vertrouwelingen.

Hoe lang zal het duren om tot een positieve vaststelling te komen?

Dit is een vraag die wij niet op voorhand kunnen beantwoorden. Wij zullen op voorhand steeds vragen om met u te overleggen over uw situatie zodat wij kunnen inschatten over hoeveel gegevens en concrete informatie u reeds beschikt en om samen met u alle opties te overlopen. Op die manier kunnen wij de meest geschikte strategie bepalen voor uw probleem en gericht observaties inplannen om zo ook de slaagkans zo hoog mogelijk te houden. 

Wij kunnen echter niet vaststellen wat er niet is, noch kunnen wij mensen verplichten bepaalde handelingen te stellen. Wij stellen enkel vast wat wij zelf waarnemen op de openbare weg en op publiek toegankelijke plaatsen. De overeenkomst met een privédetective houdt een middelenverbintenis in en geen resultaatsverbintenis. Dit betekent dat wij geen goed resultaat mogen beloven, maar wel onze uiterste best zullen doen om de opdracht tot een goed einde te brengen. Wij werken niet volgens het 'no cure no pay' principe.

Wie mag het beroep van privédetective uitoefenen?

Om het beroep van privé detective te mogen uitoefenen moet men in het bezit te zijn van een vergunning. Om deze vergunning te verkrijgen dient de kandidaat-detective in eerste instantie een wettelijk verplichte opleiding te volgen aan een door de Minister van Binnenlandse Zaken erkend opleidingsinstituut. Na het behalen van het getuigschrift bij dit instituut dient de kandidaat-detective een vergunningsaanvraag in te dienen bij de minister van Binnenlandse Zaken, waarna de minister onder meer een onderzoek door de Veiligheid van de Staat en het Openbaar Ministerie zal instellen ten aanzien van de kandidaat-detective. Enkel indien uit deze onderzoeken een afwezigheid van bepaalde onverenigbare activiteiten en veroordelingen blijkt, zal de minister van Binnenlandse Zaken overgaan tot het uitreiken van deze vergunning. Indien de privédetective de geldende wetgeving niet respecteert, zal de minister zijn vergunning evenwel intrekken of schorsen.

Hoe herken ik een wettelijk vergunde privédetective?

De Detectivewet stelt dat elke privédetective een publiciteitsplicht heeft. Deze houdt in dat elke privédetective wettelijk verplicht is om in elk uitgaand document melding te maken van zijn beroepstitel, zijnde “privédetective” en van zijn beroepslicentienummer zoals verkregen door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Deze publiciteitsplicht heeft tot doel de burger de kans te geven een onderscheid te maken tussen een wettelijk vergund privédetective en een niet wettelijk vergund privédetective. Indien een niet vergunde privédetective toch melding zou maken van een fictief beroepslicentienummer dan maakt deze zich strafbaar aan valsheid in geschrifte.

Wij werken enkel met wettelijk vergunde privé-detectives. Een vergunde privédetective zal u op uw vraag een identificatiekaart kunnen voorleggen met daarop vermeld een vergunningsnummer. Een wettelijk vergunde detective zal u, zoals wettelijk verplicht, een rapport afleveren waarop melding wordt gemaakt van een vergunningsnummer. Dit is van belang indien u dit eindrapport als overtuigingsstuk wenst in te brengen in een procedure voor de rechtbank. Aarzel niet om door te vragen naar de andere kwalificaties en ervaring van een onderzoeker. De verplichte opleiding die gevolgd moet worden in kader van het bekomen van een vergunning als privé-detective is een minimumvereiste. De zaakvoerders van Engels & Partners zijn beide onder meer criminoloog.

 • Vrijblijvend intakegesprek, discretie verzekerd vanaf eerste gesprek.
 • Snelle opstart van uw dossier en 7/7 bereikbaar voor updates.
 • Wettelijk vergunde privédetectives met jarenlange ervaring, mannen en vrouwen.
 • Duidelijke afspraken en heldere communicatie met een vaste dossierbeheerder.
 • Transparant prijsbeleid met vaste tarieven en tussentijds kostenoverzicht.
 • Tussentijdse terugkoppeling na elke interventie.
 • U ontvangt een gedetailleerd onderzoeksrapport dat in rechte bruikbaar is.
 • Wij werken binnen een wettelijk kader en volgen bijscholing.
 • Unieke criminologische expertise en multidisciplinaire aanpak.
 • Wij werken nationaal en treden ook op in grensoverschrijdende dossiers.
 • Samenwerking met advocatenkantoren en gerechtsdeurwaarders.

Contacteer een privédetective uit Gent