Onze aanpak

De meeste van onze cliënten hebben nog nooit een privédetective ingehuurd en weten niet wat ze moeten verwachten bij het eerste contact met een detective. Om u meer inzicht te geven in de werkwijze van ons detectivekantoor, geven wij hieronder een overzicht van de verschillende fasen van de onderzoekscyclus met een woordje uitleg.

Intakegesprek

U kan ons detectivekantoor vrijblijvend contacteren voor een eerste intakegesprek. Tijdens dit gesprek kunt u uw vragen aan ons kwijt en kunnen wij op basis van de door u aangereikte informatie een onderzoeksstrategie voorstellen, rekening houdend met uw situatie en mogelijkheden. Voert u dit gesprek liever met een vrouwelijke detective? Geef ons uw voorkeur door en wij passen ons aan uw wensen aan.

Waarom zijn wij zelf vragende partij voor dit eerste vrijblijvende gesprek? Zodat wij kunnen vaststellen wat uw specifieke onderzoeksvraag is en een concrete inschatting kunnen maken van wat dit u ongeveer zal kosten. Elke situatie is namelijk anders. Tijdens dit eerste gesprek luisteren wij naar uw verhaal en stellen vragen om een beeld te krijgen van de situatie en overlopen de opties die wij kunnen aanbieden. Wij streven naar een zo efficiënt mogelijke werking en onze detectives jagen u niet nodeloos op kosten. U beslist zelf of u met ons detectivekantoor in zee wil en onze privédetectives wil inhuren.

Voor wij effectief kunnen starten met ons onderzoek dienen wij een schriftelijke overeenkomst met u af te sluiten. Hierin nemen wij een nauwkeurige opdrachtomschrijving op alsook een aanwijzing omtrent de duur van het onderzoek. Verder krijgt u een transparant overzicht van onze tarieven en de te verwachten kosten.

Uitvoering van observaties

Op basis van de in het intakegesprek overeengekomen strategie en duur voeren wij de detectiveopdracht uit. Daarbij houden wij te allen tijde rekening met de geldende wetgeving, zoals daar onder meer zijn de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective (BS 2 oktober 1991), de privacywetgeving (AVG: Verordening 2016/679, de privacywet van 2018), de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en openen van privé-communicatie en -telecommunicatie (BS 24 januari 1995) en artikel 8 van het EVRM.

Tussentijdse rapportering

In functie van de door u aangegeven behoefte daartoe, nemen wij op regelmatige tijdstippen contact met u op. Daarbij is het mogelijk dat wij in samenspraak met u onze strategie aanpassen ingevolge een gewijzigde situatie of nieuwe informatie die in de loop van het onderzoek aan het licht is gekomen. Wij staan garant voor een zekere flexibiliteit in het uitvoeren van onze detectiveopdrachten dankzij deze tussentijdse terugkoppelingen waarbij u als sturende factor kunt optreden. Bovendien maken wij u na elke tussenkomst een onkostennota over met een overzicht van de verrichte prestaties en kosten door elke aangestelde detective, dit is voor alle duidelijkheid geen factuur maar een overzicht.

Eindverslag

Na afloop van de opdracht maken wij steeds een eindrapport op ten behoeve van onze cliënt. Dit verslag bevat steeds volgende gegevens: een beschrijving van de verrichte activiteiten en door welke ingehuurde privédetective, met vermelding van de data, plaatsen en uren waarop die activiteiten zijn verricht; een nauwkeurige berekening van de bezoldiging en de kosten per aangestelde detective; en de overtuigingsstukken die de privédetective in het kader van zijn opdracht heeft verzameld. Het verslag wordt slechts in twee exemplaren opgemaakt, waarvan het ene bestemd is voor de opdrachtgever (de cliënt), en het andere gedurende vijf jaar wordt bijgehouden door de opdrachthouder (de privédetective). De inlichtingen die werden ingewonnen tijdens het uitvoeren van de opdracht, worden niet aan derden bekendgemaakt. De privédetective heeft een wettelijke discretieplicht waardoor u er kunt op rekenen dat geen informatie aan derden bekend wordt gemaakt.

MEER OVER ENGELS & PARTNERS

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek!

Contacteer ons